You are here: Laman Utama

Portal Rasmi SK Taman Sri Pulai, Kulaijaya

Guru-Guru dan Staf SK Taman Sri Pulai sahaja.

Visi Sekolah

Sekolah Unggul

Penjana Generasi Terbilang

Misi Sekolah

Membangun Potensi Individu

Melalui Pendidikan Berkualiti

Slogan & Motto Sekolah

Slogan: Cemerlang 100 %

Motto: Berilmu, Beramal, Berbakti

TEKS UCAPAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA DI MAJLIS PENGIKTIRAFAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI TAHUN 2010

E-mail Cetak PDF
Rating Pengguna: / 0
Kurang BaikTerbaik 

TEKS UCAPAN

 
YAB TAN SRI MUHYIDDIN HJ. MOHD. YASSIN
TIMBALAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
MERANGKAP
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
 
DI MAJLIS PENGIKTIRAFAN
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI TAHUN 2010
 
PADA 29 JANUARI 2010; PUKUL 9.00 PAGI;
DI SEKOLAH MENENGAH AMINUDDIN BAKI,
KUALA LUMPUR
 
 
Assalāmu’alaikum warahmatullāhi wabarakātuh dan Salam Sejahtera.
 
Yang Berhormat Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong
Timbalan Menteri Pelajaran 1
 
Yang Berhormat Dr. Hj Mohd. Puad Zarkashi
Timbalan Menteri Pelajaran 2
 
Y.Bhg. Tan Sri Dr. Zulkurnain Bin Hj. Awang
Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Hj. Alimuddin Bin Hj. Mohd. Dom, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
 
Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Tan Sri- Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Dif-Dif Jemputan, Pengetua-Pengetua, Guru-Guru Besar, guru-guru, para pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian.
 
1.       Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah izin dan kurniaNya, kita dapat bersama-sama dalam Majlis Pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi bagi Tahun 2010. Saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah kepada kumpulan pertama 20 buah sekolah yang telah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun ini. Pengiktirafan ini adalah kejayaan sulung Kementerian Pelajaran dalam mencapai sasaran melahirkan 100 buah Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang tahun 2012 di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi sektor pendidikan.
 
Transformasi Sistem Pendidikan
 
2.       Sistem pendidikan di negara kita sentiasa melalui proses transformasi dan penambahbaikan dari masa ke semasa untuk menjamin kualiti pendidikan berada pada tahap yang tinggi. Peruntukan perbelanjaan yang besar telah diberikan kepada sektor pendidikan untuk tujuan ini. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun lalu, Malaysia berada pada kedudukan kesebelas dalam senarai 137 buah negara yang memperuntukkan perbelanjaan paling tinggi kepada sektor pendidikan. Secara purata, peruntukan kepada sektor pendidikan di Malaysia bagi dekad ini adalah sekitar 25.2 peratus daripada keseluruhan bajet negara, menjadikan sektor pendidikan antara penerima peruntukan yang terbanyak daripada kerajaan.
 
3.       Jumlah peruntukan yang besar ini telah membolehkan kerajaan membina prasarana pendidikan yang baik, menyediakan peralatan sekolah yang mencukupi, memajukan pendidikan luar bandar, memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran berteraskan teknologi maklumat dan menampung perbelanjaan mengurus.
 
4.       Namun, peruntukan yang besar dan infrastruktur pendidikan yang baik sahaja masih belum memadai untuk menjamin kejayaan sesuatu sistem pendidikan. Penentu sebenar kejayaan sistem pendidikan ialah kewujudan sekolah-sekolah terbaik yang menawarkan pendidikan berkualiti. Oleh itu, sumber kritikal negara kita perlu disalurkan secara berkesan kepada usaha untuk mewujudkan sekolah-sekolah terbaik yang akan memacu kecemerlangan pendidikan negara. Matlamat ini boleh dicapai dengan melaksanakan usaha bersepadu bagi melonjakkan prestasi sekolah melalui peningkatan kualiti guru secara berterusan, penerapan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran serta pemupukan budaya kepimpinan sekolah yang berkesan.
 
Sekolah Berprestasi Tinggi
 
5.       Usaha bersepadu ini akan dilaksanakan melalui pewujudan sekolah-sekolah berprestasi tinggi yang merupakan sekolah model di negara ini. Kerajaan akan melaksanakan program yang dirangka khusus untuk mengekal dan melonjakkan pencapaian Sekolah Berprestasi Tinggi di samping menekankan tanggungjawab sosial sekolah-sekolah ini untuk membimbing sekolah-sekolah lain meningkatkan prestasi masing-masing. Ini termasuklah pelaksanaan program latihan dan pembangunan profesionalisme guru dan pemimpin Sekolah Berprestasi Tinggi secara berterusan; pemberian autonomi kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kurikulum dan pengurusan kakitangan yang luwes; penyediaan ganjaran berteraskan prestasi kepada sekolah, guru-guru serta kakitangan; dan pelaksanaan program bimbingan sekolah-sekolah lain.
 
Pemantapan Kualiti Guru
 
6.       Di sekolah-sekolah berprestasi tinggi, kerajaan akan memberikan tumpuan kepada usaha untuk memantapkan kualiti guru dan meningkatkan keupayaan kepimpinan sekolah untuk muncul sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan (effective instructional leaders). Untuk tujuan ini, Kementerian Pelajaran akan menyediakan pelbagai bentuk latihan dan program pembangunan profesionalisme guru dan pemimpin sekolah. Ini termasuklah program sabbatikal dan attachment guru serta pemimpin sekolah dengan institusi-institusi pendidikan ternama di dalam dan luar negara. Program ini akan memberi peluang kepada guru-guru dan pemimpin Sekolah Berprestasi Tinggi untuk memperkaya pengetahuan dan menimba pengalaman baru bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran.
 
7.       Guru-guru juga akan menerima bimbingan berterusan di sekolah melalui program perkongsian amalan terbaik oleh guru-guru cemerlang. Di samping itu, para Pengetua dan Guru Besar Sekolah Berprestasi Tinggi juga akan memainkan peranan penting dalam membimbing guru-guru memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran secara hands-on. Tugas utama Pengetua dan Guru Besar bukan sekadar mengurus sekolah, tetapi menyediakan bimbingan kepada guru-guru tentang penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terbaik. Sehubungan itu, fungsi Pengetua dan Guru Besar Sekolah Berprestasi Tinggi sebagai peneraju pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan menjadi komponen utama dalam penilaian prestasi masing-masing.
 
Autonomi dalam Pelaksanaan Kurikulum:
Menggalakkan Inovasi dan Kreativiti
 
8.       Inovasi dan kreativiti merupakan elemen utama pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Berprestasi Tinggi. Justeru, kerajaan akan menggalakkan percambahan daya inovasi dan kreativiti melalui pemberian autonomi kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kurikulum secara luwes. Di samping menawarkan mata pelajaran teras, pihak sekolah dibenarkan untuk membuat pilihan dalam menawarkan matapelajaran wajib dan elektif serta menyesuaikan waktu belajar dengan keupayaan, keperluan dan kecenderungan pelajar. Ini termasuklah menentukan jumlah waktu minimum bagi sesuatu mata pelajaran, menambah masa persekolahan, menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran berteraskan teknologi maklumat dan menyediakan laluan pintas bagi pelajar-pelajar cemerlang untuk melangkau ke tahap yang lebih tinggi.
 
9.       Dengan melaksanakan kurikulum yang luwes, ibu bapa murid cemerlang di Sekolah Berprestasi Tinggi boleh memilih untuk mempercepatkan pembelajaran murid sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mereka. Murid yang pintar dan menunjukkan keupayaan untuk menguasai pelajaran dengan pantas (fast learner) boleh menghabiskan 50 peratus silibus Tahun 2 di Tahun 1. Jika berupaya untuk mengikuti pembelajaran seterusnya dengan baik, murid-murid ini boleh terus melangkau ke Tahun 3 dengan menghabiskan baki 50 peratus silibus Tahun 2 di Tahun 3.
 
10.     Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahawa program laluan pintas ini mesti dilaksanakan dengan mengambilkira faktor emosi murid. Ibu bapa dan guru memainkan peranan penting untuk mengelakkan sebarang tekanan emosi yang berlebihan ke atas murid yang akan menjejaskan pencapaian mereka. Cara yang terbaik ialah membimbing setiap murid untuk mengikuti pembelajaran berdasarkan keupayaan dan kecenderungan masing-masing. Saya yakin dengan menggunakan pendekatan berteraskan murid (student-centered) ini kita akan dapat membangunkan potensi setiap murid secara seimbang.
 
Ganjaran Kewangan
 
11.     Bagi meningkatkan keupayaan sekolah untuk melaksanakan program lonjakan prestasi, setiap Sekolah Berprestasi Tinggi akan menerima peruntukan tambahan berjumlah RM700,000 setahun. Peruntukan tambahan ini boleh digunakan untuk tujuan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran, pemantapan latihan guru, pengukuhan bidang kebitaraan sekolah dan pembiayaan aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum murid. Perbelanjaan pruntukan ini adalah tertakluk kepada peraturan kewangan sedia ada bagi menjamin akauntabiliti.
 
12.     Setiap guru dan kakitangan Sekolah Berprestasi Tinggi juga akan menerima ganjaran berteraskan prestasi. Pemberian ganjaran ini adalah satu kaedah terbaik untuk meningkatkan motivasi guru-guru dan kakitangan sekolah supaya berusaha dengan lebih gigih dan bersemangat untuk menambahbaik mutu pengajaran dan pembelajaran.
 
Program Bimbingan Sekolah Berprestasi Rendah
 
13.     Kerajaan sedar bahawa lonjakan pencapaian di sekolah-sekolah berprestasi tinggi bukanlah matlamat akhir transformasi pendidikan di negara ini. Transformasi yang sebenar hanya akan berlaku apabila setiap sekolah mendapat peluang yang setimpal untuk melonjakkan pencapaian masing-masing.
 
14.     Pada masa yang sama, kerajaan juga prihatin terhadap keadaan sekolah-sekolah di luar bandar dan pedalaman yang menghadapi halangan fizikal dan struktural untuk memperbaiki pencapaian. Tanpa usaha yang bersepadu untuk meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ini, mereka akan terperangkap dalam putaran ganas pencapaian rendah dan sederhana yang akan merugikan murid.
 
15.     Oleh itu, Kementerian Pelajaran telah merangka program khusus untuk membimbing sekolah-sekolah ini, terutamanya yang berada di luar bandar dan pedalaman. Ini termasuklah pelaksanaan program mentoring dan kursus penerapan (immersion course) guru dengan rakan-rakan sekerja dari sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Melalui program seperti ini, guru-guru dan pemimpin sekolah akan mendapat bimbingan untuk meningkatkan prestasi sekolah masing-masing dengan mencontohi amalan terbaik di sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial sekolah-sekolah berprestasi tinggi untuk membantu melonjakkan pencapaian sekolah-sekolah lain.
 
16.     Bagi meningkatkan motivasi guru, ganjaran kewangan dan bukan kewangan juga akan diberikan kepada guru-guru dan kakitangan sekolah di seluruh negara berdasarkan prestasi masing-masing. Ganjaran ini adalah sebahagian daripada imbuhan di bawah bidang kecil NKRA pendidikan iaitu bai’ah antara Kementerian Pelajaran dengan Pengetua dan Guru Besar. Dengan cara ini, guru-guru yang tidak berkhidmat di sekolah berprestasi tinggi juga berpeluang untuk menikmati ganjaran berteraskan prestasi. Pemberian ganjaran ini walaupun kecil nilainya berbanding sumbangan besar guru-guru mendidik anak bangsa agar menjadi insan yang berjaya diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru untuk berusaha dengan lebih gigih bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara.
 
Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Peranan Ibu Bapa
 
17.     Di samping itu, dorongan yang kuat untuk meningkatkan prestasi sekolah harus disertai dengan kesedaran yang mendalam tentang peranan sebenar guru dalam mendidik murid agar menjadi insan yang baik. Ini merangkumi persoalan nilai, moral dan budaya yang ingin diterapkan ke dalam jiwa setiap murid bagi membentuk kesempurnaan peribadi dan keteguhan jatidiri. Dalam kesungguhan kita untuk meningkatkan prestasi, jangan kita lupa bahawa para pelajar perlu dididik dengan nilai-nilai murni. Mereka perlu diasuh supaya sentiasa menghormati guru dan ibu bapa, berikhtiar meningkatkan keupayaan diri, bantu-membantu dan bersaing secara sihat bagi mencipta kejayaan bersama. Nilai-nilai murni ini merupakan teras budaya kecemerlangan yang mesti dijadikan pendorong utama lonjakan prestasi sekolah.
 
18.     Saya juga berharap agar ibu bapa dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam memacu kecemerlangan Sekolah Berprestasi Tinggi. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh merancang dan melaksanakan program-program pengukuhan pembelajaran murid secara bersama dengan pihak sekolah.
 
Penutup
 
19.     Dengan pemantapan latihan guru, penerapan budaya inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, pemberian ganjaran berteraskan prestasi dan peranan aktif ibu bapa, kerajaan sebenarnya meletakkan keyakinan kepada setiap sekolah di negara ini untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Tanggungjawab seterusnya tergalas di bahu para guru dan pemimpin sekolah untuk sentiasa mencabar minda, berfikir di luar kotak dan bekerja di luar cara biasa bagi meningkatkan prestasi sekolah. Inilah satu-satunya laluan yang mesti disusuri oleh setiap sekolah di negara ini untuk muncul sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi.
 
20.     Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada sekolah-sekolah yang telah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi. Harapan saya ialah sekolah-sekolah ini akan dapat mengekal dan meningkatkan prestasi serta menjadi pemacu kecemerlangan pendidikan Negara.
Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan Majlis Pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi bagi tahun 2010.
 
Wabillahi al-Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabatakatuh.


 

Add comment

PERHATIAN
Terima kasih kerana sudi memberi komen kepada artikel di dalam portal ini. Awasi kata-kata dan perlu diingat bahawa IP anda kami rakam sebaik sahaja anda menghantar komen. Jaga bahasa yang digunakan supaya tidak menyinggung perasaan pengunjung lain. Hanya komen yang elok sahaja akan dipaparkan selepas tapisan.
Mohon jasa baik agar tuan/puan dapat menaip NAMA BETUL tuan/puan supaya lebih mudah dikenali.


Security code
Refresh

Berita JPN Johor

Jabatan Pendidikan Johor
Pengumuman

Lagu Rasmi SKTSP

There seems to be an error with the player !

Imbas Kod QR ini dengan
  gajet pintar anda.

Tinta Pengarang

Ayatul Kauthar Bin Basemin @ Baseman
Ayatul Kauthar Bin Basemin @ Baseman

UPSR

Tinggal
hari lagi
Courtesy of Go Mylo Countdown

Malaysia Web Hosting

feed-image Langgani Berita Kami